Veľmi pozorne sledujeme vývoj ohľadne návrhov na prekategorizovanie národného parku Malá Fatra na prírodný park. Dovolíme si v t…

Veľmi pozorne sledujeme vývoj ohľadne návrhov na prekategorizovanie národného parku Malá Fatra na prírodný park. Dovolíme si v tejto súvislosti upozorniť, že národný park Malá Fatra je jeden z mála, ktorý má také hodnoty už teraz, žeby kritériá IUCN vedel naplniť relatívne jednoducho.

Preto zvažované zmeny v kategorizácii tohto územia na prírodný park pokladáme za chybu, Malá Fatra by mala ostať národným parkom a dúfame, že akékoľvek úvahy a prijaté kroky budú výsledkom širokej dohody, konsenzu zúčastnených a dotknutej verejnosti a predovšetkým zoberú do úvahy nesporné prírodné hodnoty územia.

Nedá nám ešte nespomenúť, že prípadná zmena kategórie z národného parku na prírodný park môže poškodiť aj cestovný ruch a viditeľnosť územia medzinárodne. Národný park je celosvetovo známa značka, prírodný park je naopak dosť regionálne špecifická vec. Malá Fatra by zmenou kategórie stratila výhodu pri lákaní návštevníkov.


Reakcia na medializované informácie k iniciatíve vyhlásiť Prírodný park Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra je odbornou organizáciou ochrany prírody zriadenou zákonom. Správa NP Malá Fatra už v minulosti zaujala stanovisko k iniciatíve pre prírodný park.

Krivánska časť Malej Fatry je výnimočné územie nielen z národného, ale aj európskeho hľadiska, ktoré plne zodpovedá definícii národného parku. Voľba kategórie chráneného územia podľa IUCN sa primárne vykonáva s ohľadom na cieľ manažmentu, to znamená, že sa vzťahuje viac na ciele starostlivosti, než na súčasný stav územia. Nesplnenie „kritérií“ vo vzťahu k percentám tzv. bezzásahovej zóny pre národný park by nemalo byť dôvodom na zrušenie tejto kategórie, o čom svedčí množstvo príkladov zo zahraničia.

Prírodné parky majú svoju tradíciu najmä v západnej Európe a vyhlasujú sa predovšetkým na regionálnej úrovni, ak región pokladá územie za vzácne a atraktívne, napríklad pre rekreáciu.

Územie Krivánskej časti Malej Fatry má však nadnárodný význam a je nesporne hodné ochrany v kategórii národný park. Jedná sa o posledné západne položené územie divokej prírody Karpát s pôvodnými a relatívne dobre zachovalými ekosystémami. Ide o územie s mimoriadnou pestrosťou geologických a klimatických pomerov. To spolu s vertikálnou členitosťou prispelo k tomu, že sa tu na pomerne malej ploche vytvorila veľká rozmanitosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

Podľa aktuálneho znenia zákona o ochrane prírody a krajiny nemá prírodný park ani svoju správu, čiže nie je celkom jasné, kto bude zabezpečovať úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že územie Národného parku Malá Fatra je súčasťou sústavy Natura 2000 (je územím európskeho významu a chráneným vtáčím územím). Natura 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čo však nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú. Povinnosťou členských štátov je sledovať stav biotopov a druhov v týchto územiach. Všetky tieto záväzky je Slovensko povinné plniť bez ohľadu na národnú kategóriu chráneného územia.

Prípadným znížením ochrany územia môže potenciálne dôjsť o ohrozeniu predmetov ochrany územia. V neposlednom rade netreba zabúdať na to, že zmena spôsobu obhospodarovania územia nemusí mať vplyv len na zníženie územnej ochrany prírody, avšak aj na jeho atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu. Národné parky v sebe skrývajú potenciál, ktorý je možné využiť v prospech ekonomického rozvoja regiónu.

Správa NP Malá Fatra rozumie požiadavkám neštátnych vlastníkov pôdy, uvedomuje si potrebu trpezlivej komunikácie a hľadania vzájomne prijateľného riešenia ich oprávnených záujmov. Za posledný rok samostatnej existencie sa Správa NP Malá Fatra usilovala o férovú a transparentnú komunikáciu s vlastníkmi ohľadne ich požiadaviek. Správa NP Malá Fatra podporuje intenzívne zapojenie neštátnych vlastníkov pôdy do praktickej ochrany prírody. Je veľmi dôležité, aby si štát oveľa viac všímal potreby a požiadavky vlastníkov a zároveň systémovo a promptne na tieto požiadavky reagoval tak, aby došlo k obojstranne výhodnej dohode.

Rozhodnutie o ďalšej budúcnosti Krivánskej Malej Fatry je v rukách Ministerstva životného prostredia SR a vlády SR.

Gabriela Kalašová, riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra

https://www.npmalafatra.sk/iniciativa-za-prirodny-park-krivanska-mala-fatra/ Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Photos from Národný park Muránska planina's post

Pi nov 24 , 2023
Príroda potrebuje len čas. Ukázala to aj na Muránskej planine, kde takto vyzerá hluchání les 19 rokov po víchrici na Fabovej holi. Presne takto pekne štrukturované porasty sa hlucháňom najviac páčia. Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook

Mohlo by Vás zaujímať