Ďakujeme odbornej verejnosti a vedcom, že stoja za reformou národných parkov. Vážime si vašu podporu. 🌲💚 Vážené panie poslanky…

Ďakujeme odbornej verejnosti a vedcom, že stoja za reformou národných parkov.
Vážime si vašu podporu. 🌲💚

Vážené panie poslankyne,
Vážení páni poslanci,

my, dolupodpísaní vedci, pracujúci v biologických, ekologických, environmentálnych, geografických a iných vedných odboroch, zaoberajúcich sa prírodným prostredím, si dovoľujeme obrátiť sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa hlasovaním o novele, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a dôrazne Vás požiadať, aby ste sa pri
rozhodovaní opierali o relevantné fakty a podporili predkladanú novelu.

Vedecké poznatky i praktické skúsenosti zo zahraničia zhodne ukazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody sú jednoznačným a mnohostranným prínosom pre spoločnosť. Národný park sa takmer všade vo svete chápe ako územie vyhradené prírode, prírodným procesom a tomu zodpovedajúcemu využívaniu. Takto chápaný národný park plní v krajine množstvo nezastupiteľných funkcií, medzi ktoré však nepatrí obchod s drevom ani s realitami. To, že u nás tento vo svete štandardný model dodnes nefunguje, vnímame ako negatívne dedičstvo minulosti, ktoré sme mali už dávno opustiť.

Na Slovensku v národných parkoch bežne prebieha priemyselná ťažba dreva, masívna výstavba a iné aktivity, ktoré vážne narúšajú fungovanie tamojších ekosystémov. To sa môže diať hlavne preto, že správy národných parkov v skutočnosti nemajú rozhodovacie ani výkonné právomoci v ich územiach, dokonca ani na štátnych pozemkoch. V súčasnosti sú správcami lesohospodárske subjekty a konečné rozhodovacie právomoci majú okresné úrady životného prostredia, patriace pod Ministerstvo vnútra. Vytvára sa tak neprehľadná situácia, kde v konečnom dôsledku najviac trpia prírodné hodnoty našich národných parkov. To by sa zmenilo prechodom správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Preto jednoznačne podporujeme predkladanú novelu zákona, ktorú chápeme ako prvý z viacerých dôležitých krokov v tejto oblasti, ktoré ochranu prírody u nás čakajú, ak má Slovensko splniť záväzky ohľadom ochrany prírody, vyplývajúce z nášho členstva v EÚ a predovšetkým zabezpečiť svojim obyvateľom priaznivé životné prostredie v čase stupňujúcej sa klimatickej krízy.

Vedci sa zhodujú, že ekosystémy so zachovanou prirodzenou štruktúrou a dynamikou sú najprínosnejšie z hľadiska poskytovania ekosystémových služieb – lepšie viažu prebytočný uhlík z atmosféry, lepšie zadržiavajú vodu v krajine a lepšie tlmia extrémy počasia, ktorých je s postupujúcou klimatickou zmenou čoraz viac. Prirodzene sa vyvíjajúce lesné ekosystémy tiež poskytujú útočisko biodiverzite a sú prirodzene odolnejšie voči narušeniam prírodnými
činiteľmi ako vietor a podkôrniky. Lesnícko-ekologický výskum nám jasne ukazuje, že lesné ekosystémy sa dokážu s týmito narušeniami vysporiadavať najlepšie bez účasti človeka. Vďaka tomu nie sú potrebné nákladné a neefektívne zásahy ako tzv. sanitárna ťažba a následná umelá obnova lesa. Zároveň zo zahraničia poznáme množstvo dôkazov o tom, že národný park, spravovaný podľa medzinárodných kritérií IUCN je nielen jednoznačným ekologickým, ale aj ekonomickým prínosom pre priľahlý región.
Týmto listom chceme nadviazať na nedávne vyjadrenia podpory novele všetkými členmi predsedníctva Slovenskej akadémie vied a viacerými jej vedeckými pracoviskami, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Zároveň chceme týmto listom ukázať, že predchádzajúce stanoviská inštitúcií sú vyjadrením širokej zhody mnohých odborníkov, nie politickým rozhodnutím vedúcich predstaviteľov daných inštitúcií.
Za zohľadnenie vedeckého hlasu pri hlasovaní Vám vopred ďakujeme!

1. RNDr. Jozef Šibík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Prof. Doc. Karol Marhol, Dr.Sc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, člen
predsedníctva SAV
3. RNDr. Katarína Skokanová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. prof. Ing. Karol Ujházy, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
7. RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Ing. Robert Gregorek, PhD, BZ UPJŠ Košice
9. Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
10. Ing. Richard Hrivnák, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. RNDr. Milan Valachovič, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Mgr. Anna Guttová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. Mgr. Judita Zozomová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Ing. Mariana Ujházyová, PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická
univerzita vo Zvolene
15. Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 04011
Košice
16. Ing. Marek Svitok, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita
vo Zvolene
17. Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta,
Ústav biologických a ekologických vied
18. Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV
19. Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave
20. prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied,
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
21. RNDr. Matej Dudáš PhD. – Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
22. RNDr. Karin Kollárová, PhD., Chemický ústav SAV
23. RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV
24. RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV
25. prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., Ústav zoológie SAV
26. Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Ústav biologických a ekologických vied,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. RNDr. Martina Zvaríková, PhD., Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PriFUK
28. Mgr. Katarína Goffová, PhD., Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
29. RNDr. Radoslav Smoľák, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita
30. Ing. Jozef Oboňa, PhD., Katedra ekológie, Prešovská Univerzita
31. Ing. Boris Maderič, PhD., Ochrana dravcov na Slovensku
32. Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie , Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
33. Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD., Katedra zoológie , Prírodovedecká fakulta UK v
Bratislave
34. Mgr. Filip Tulis, Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF v Nitre
35. Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
36. Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen
37. Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ÚEL SAV Zvolen
38. RNDr. Mária Balážová, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku
39. Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD., Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku
40. Mgr. Adam Kantor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
41. doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. Katedra Botaniky, Ústav biologických a
ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
42. Mgr. Lucia Čahojová , Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
43. Mgr. Michaela Michalková, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
44. Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied UMB
45. RNDr. Stanislav Španiel, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
46. Mgr. Miroslav Krausko, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
47. Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
48. RNDr. Ján Kliment, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko
Blatnica
49. Mgr. Peter Kučera, PhD.
50. Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica
51. doc. Ing. Ladislav Hamerlik, PhD., Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied
UMB
52. doc. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
53. RNDr. Daniel Dítě, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
54. RNDr. Iva Hodálová, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
55. doc. Mgr. Peter Manko, PhD., Katedra ekológie, Prešovská univerzita
56. RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity
SAV
57. Mgr. Loriána Demecsová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
58. RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
59. Ing. Jozef Macko, PhD. , Katolícka univerzita v Ružomberku
60. RNDr. Ivana Svitková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
61. Mgr. Marek Šlenker, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova
62. RNDr. Kristína Laššová, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
63. Ing. Ján Topercer, CSc., Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica

#mzpsr #slovensko #zamojnarodnypark #narodneparky #podpora #reforma #priroda #ochrana #zaprirodu

autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Za národné parky oslobodené od nadmernej ťažby a spĺňajúce medzinárodné kritériá ich ochrany je nás už 45 000! Ďakujeme všetkým,...

So okt 23 , 2021
Za národné parky oslobodené od nadmernej ťažby a spĺňajúce medzinárodné kritériá ich ochrany je nás už 45 000! Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu Osloboďme národné parky podpisujú a šíria. www.oslobodme.sk V nasledujúcich dňoch sa poslanci NRSR chystajú rokovať o reforme národných parkov, ktorú považujeme za nevyhnutnú na to, aby sme dosiahli […]

Mohlo by Vás zaujímať